گاز محلول در روغن

imضages

تجارب عملی بررسی اشکال Hot Spot یک ترانس قدرت نیروگاهی

چکیده در این مقاله تجارب عملی و مطالعات انجام شده در رابطه با اشکال رشد گازهای محلول در روغن ترانس ناشی از وجود عیب HOT SPOT در ترانسفورماتور قدرت واحد شماره ۲ نیروگاه شازند و اقدامات انجام شده طی دو مرحله بازدید از د...

روغن-ترانس1

ارزیابی وضعیت ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن (DGA)

چکیده آنالیز گازهای حل شده در روغن یکی از روش­های اصلی مانیتورینگ ترانسفورماتور می­باشد. با بررسی گازهای حل شده در روغن و شناخت ارتباط انواع عیوب با گازهای تولیدی در اثر آنها می­توان عیب احتمالی ترانس را تخمین زد. در ...