روس

imضages

تجارب عملی بررسی اشکال Hot Spot یک ترانس قدرت نیروگاهی

چکیده در این مقاله تجارب عملی و مطالعات انجام شده در رابطه با اشکال رشد گازهای محلول در روغن ترانس ناشی از وجود عیب HOT SPOT در ترانسفورماتور قدرت واحد شماره ۲ نیروگاه شازند و اقدامات انجام شده طی دو مرحله بازدید از د...