داستان های موفق

تجربه طراحی و ساخت ترانسفورماتور تغذیه قطارهای مترو تهران

مقدمه

صنعت برق امروزه جزو ارکان زندگی بشر بوده بنحویکه میزان تولید و مصرف انـرژی الکتریکـی بعنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع بشری محسوب میگردد و ترانسفورماتور نیـز یکـی از مهمترین تجهیزات در شبکه های برق است . از سوی دیگر یکی از کارامدترین روشهای حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ و پرجمعیت ، استفاده از قطارهای زیرزمینی مترو بوده که از لحـاظ نحـوه تغذیه سیستم محرکه ( Traction( به چند نوع تقسیم میشوند . این امر در مورد مترو تهران با ولتاژ ثابت DC و از طریق ریل سوم اجـرا شـده اسـت . بنـابراین ترانسـفورماتورهای مـذکور کـه توسـط یکسوسازها بارگیری میشوند همواره در معرض هارمونیکهای جریان بار میباشند . از سـوی دیگـر بـا توجه به سیکل حرکت و شرایط کاری مختلف (از قبیل شیب مسیر ، تعداد مسافر ، تعداد و همزمـانی قطارهای تغذیه شده از هر ایسـتگاه (RS (Substation Rectifier ،( بـرای ایـن ترانسـفورماتورها سیکلهای بارگیری (Cycles Duty (مختلفی مطابق استانداردهای بین المللی IEC تعریف میشود. نکته قابل توجه دیگر در مورد این ترانسفورماتورها لزوم توجـه بـه مسـائل ایمنـی و بـویژه عـدم پذیرش ریسک آتش سوزی است که در نتیجه استفاده از ترانسفورماتورهای روغنی در متروها ممنوع بوده و تنها گزینه قابل قبول و رایج ، استفاده از ترانسفورماتورهای خشک رزینـی (مطـابق اسـتاندارد ) میباشد . بر همین اساس اولـین نمونـه از ایـن ۱ ] transformers[ type- Dry : 11-60076 IEC نوع تجهیز در شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان طراحی و تولید گردیده که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *