سازنده:

ظرفیت:

ولتاژ:

نوع:

سازنده ظرفیت ولتاژ اولیه مدل نوع تعداد فاز قیمت مصوب کارخانه قیمت با تخفیف
ایران ترانسفو ۱۰ ۲۰ نرمال روغنی-کنسرواتوری ۱ فاز ۱۳,۱۹۶,۰۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۵ ۲۰ نرمال روغنی-کنسرواتوری ۱ فاز ۱۴,۵۰۸,۱۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵ ۲۰ نرمال روغنی-کنسرواتوری ۱ فاز ۱۵,۷۵۷,۸۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۵۰ ۲۰ نرمال روغنی-کنسرواتوری ۱ فاز ۲۳,۲۲۲,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۷۵ ۲۰ نرمال روغنی-کنسرواتوری ۱ فاز ۲۶,۱۰۰,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۱۷,۸۵۴,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۵۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۲۶,۵۸۷,۷۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۷۵ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۳۳,۷۴۶,۷۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۴۱,۴۱۲,۱۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۲۵ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۵۴,۶۳۱,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۶۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۶۰,۹۱۴,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۶۸,۷۹۰,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۸۰,۲۴۰,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۳۱۵ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۹۵,۲۲۲,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۴۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۱۱۴,۷۳۲,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۵۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۱۵۲,۲۵۵,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۶۳۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۱۸۳,۰۲۶,۴۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۸۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۲۰۶,۷۸۶,۴۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۰۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۲۴۶,۴۴۶,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۲۵۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۲۷۶,۴۲۷,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۶۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۳۴۰,۰۹۷,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۰۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی-کنسرواتوری ۳ فاز ۳۹۸,۷۸۰,۵۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۴۰۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۱۳۰,۴۹۵,۵۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۵۰۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۱۴۶,۲۴۹,۵۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۶۳۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۱۸۹,۱۱۷,۴۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۸۰۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۲۲۵,۴۷۷,۹۹۹ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۰۰۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۲۶۲,۵۱۷,۷۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۲۵۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۳۰۵,۸۸۴,۸۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۶۰۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۳۶۸,۹۷۹,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۰۰۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۴۴۵,۳۶۱,۵۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵۰۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۵۱۹,۸۸۹,۴۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵ ۳۳ کم تلفات روغنی ۳ فاز ۲۶,۶۷۰,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۵۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۳۹,۳۳۸,۸۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۷۵ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۵۰,۷۸۹,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۰۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۵۸,۴۵۴,۰۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۲۵ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۶۸,۸۰۴,۷۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۶۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۷۵,۵۱۴,۷۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۰۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۹۱,۳۵۵,۰۹۹ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۹۷,۶۸۰,۳۹۹ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۳۱۵ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۱۳,۲۶۸,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۴۰۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۴۴,۵۱۴,۲۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۵۰۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۷۶,۰۱۳,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۶۳۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۱۵,۵۰۳,۴۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۸۰۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۴۳,۴۷۷,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۰۰۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۹۶,۵۷۹,۸۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۲۵۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۳۲۷,۳۲۲,۱۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۶۰۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۴۳۹,۶۵۲,۱۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۰۰۰ ۳۳ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۵۰۸,۱۱۹,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۳,۶۴۰,۹۹۹ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۵۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۳۵,۰۴۵,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۰۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۴۷,۴۴۰,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۲۵ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۵۷,۴۶۵,۸۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۰۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۷۴,۴۳۶,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۸۰,۰۷۷,۱۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۳۱۵ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۸۸,۴۷۸,۵۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۴۰۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۰۵,۰۷۰,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۵۰۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۱۹,۷۸۵,۵۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۶۳۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۴۶,۱۰۶,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۸۰۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۷۶,۹۹۸,۰۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۰۰۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۰۸,۴۴۸,۴۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۲۵۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۴۱,۳۹۲,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۶۰۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۹۶,۸۱۷,۷۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۰۰۰ ۳۳ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۳۷۰,۰۳۴,۰۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۹,۴۸۷,۸۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۵۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۷,۳۶۲,۰۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۷۵ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۳۴,۹۷۷,۷۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۰۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۴۱,۱۲۰,۲۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۲۵ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۵۲,۸۰۹,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۶۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۵۴,۵۸۹,۱۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۰۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۶۴,۵۳۷,۵۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۷۰,۱۸۱,۷۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۳۱۵ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۸۲,۶۸۳,۸۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۴۰۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۹۹,۳۷۲,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۵۰۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۱۳,۷۵۱,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۶۳۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۴۱,۱۸۲,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۸۰۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۶۷,۲۸۲,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۰۰۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۹۵,۷۲۹,۱۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۲۵۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۳۵,۷۴۱,۴۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۶۰۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۹۲,۶۹۶,۷۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۰۰۰ ۱۱ نرمال روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۳۵۰,۷۲۴,۱۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۲۵ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۷,۸۵۴,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۵۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۶,۵۸۷,۷۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۱۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۴۱,۴۱۲,۱۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۱۶۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۶۰,۹۱۴,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۲۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۶۸,۷۹۰,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۲۵۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۸۰,۲۴۰,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۳۱۵ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۹۵,۲۲۲,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۴۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۱۴,۷۳۲,۶۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۵۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۵۲,۲۵۵,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۶۳۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۱۸۳,۰۲۶,۴۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۸۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۰۶,۷۸۶,۴۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۱۰۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۴۶,۴۴۶,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۱۲۵۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۲۷۶,۴۲۷,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۱۶۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۳۴۰,۰۹۷,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو ۲۰۰۰ ۲۰ کم تلفات روغنی- هرمتیک ۳ فاز ۳۹۸,۷۸۰,۵۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۱۰۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۱۰۲,۲۹۹,۵۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۰۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۱۰۸,۲۵۴,۳۹۹ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۲۵۰ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۱۱۲,۹۵۳,۹۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو ۳۱۵ ۲۰ نرمال خشک یا رزینی ۳ فاز ۱۲۴,۹۲۰,۳۰۰ تومان تماس با آرکا ترانس