روغن ترانسفورماتور

روغن-ترانس1

ارزیابی وضعیت ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن (DGA)

چکیده آنالیز گازهای حل شده در روغن یکی از روش­های اصلی مانیتورینگ ترانسفورماتور می­باشد. با بررسی گازهای حل شده در روغن و شناخت ارتباط انواع عیوب با گازهای تولیدی در اثر آنها می­توان عیب احتمالی ترانس را تخمین زد. در ...