خازن

40639_832

تأثیر وصل راکتور بر ترانسفورماتورهای قدرت

چکیدهراکتور شانت با مصرف توان راکتیو تولید شده توسط خازنهای خط باعث میشود که ولتاژ درمحل نصب راکتور و در نتیجه در کل طول خط کاهش یابد و به این ترتیب به بهبود تنظیم ولتاژ درشبکه کمک مینماید. با توجه به تغییر الگوی بار در ...