تجهیزات شبکه برق

129

تجربه طراحی و ساخت ترانسفورماتور تغذیه قطارهای مترو تهران

مقدمه صنعت برق امروزه جزو ارکان زندگی بشر بوده بنحویکه میزان تولید و مصرف انـرژی الکتریکـی بعنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع بشری محسوب میگردد و ترانسفورماتور نیـز یکـی از مهمترین تجهیزات در شبکه های برق است . ...